CD key windows


Các phiên bản Windows Server Product Key (Key cài đặt) Windows Server 2003 Datacenter (x86) CR7QG-T2996-RVC7Q-K46P3-FRG8G Windows Server 2003 Datacenter (x64) BCY7K-B3GF3-8XF27-YRG2G-FFCMJ Windows Server 2003 Enterprise (x86) KX9YP-83MH3-GTFVG-JKCWC-629HG Windows Server 2003 Enterprise (x64) QBYDD-9T7PF-XP7HF-Q4K3T-2CTWQ Windows Server 2003 Standard (x86) M6RJ9-TBJH3-9DDXM-4VX9Q-K8M8M Windows Server 2003 Standard (x64) V92DP-B38FK-QC97Y-T94VG-6QYCB Windows Server 2012 Standard NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB Windows Server 2012 Datacenter […]

Read More CD key windows